MENČÍK AJGL ADVOKÁTI s.r.o.

  • +420 378 609 955
  • K Starým valům 422/10, 326 00 Plzeň, CZ
  • kancelar@mencik-ajgl.cz

WE CARE

KDO JSME

MENČÍK AJGL ADVOKÁTI

Zajímáme se.  Zajímají nás Vaše příběhy, cíle, přání, ale také starosti, spory.

Poskytujeme vysoce profesionální a ucelené právní poradenství v širokém spektru právních odvětví.

Sepisujeme právní dokumenty, smlouvy, stanoviska a právní rozbory. Poskytujeme konzultace, porady a školení.

Asistujeme klientům při sjednávání a uzavírání obchodních smluv.

Zastupujeme klienty před soudy a správními orgány.

Zajišťujeme zakládání obchodních společností a jejich změny.

Zaměřujeme se na poskytování komplexního právního servisu středním podnikatelským subjektům působícím v různých odvětvích průmyslu, obchodu a služeb, stejně tak jako soukromým fyzickým osobám.

Klademe důraz na vysokou odbornou, ale i stylistickou a grafickou úroveň výstupů poskytovaných služeb.

Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

Spolupracujeme s notáři, auditory, daňovými poradci, exekutory, soudními znalci a tlumočníky.

Kontaktujte nás

+420 378 609 955

NAŠE SLUŽBY

Právní služby

Právní služby poskytované advokátní kanceláří nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti práva nebo na určitou problematiku, ale jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného.

NAŠI LIDÉ

Společníci

Advokát Tomáš Menčík

Tomáš Menčík

Advokátem od roku 2003. Specializuje se na komplexní právní poradenství při investiční výstavbě a realizaci developerských projektů. Věnuje se klientům z oblasti technických a technologických oborů.

Dlouhodobě se zabývá problematikou bytového spoluvlastnictví, vč. přednáškové činnosti, a spory o náhrady imisních škod na lesních porostech. Kromě rodné češtiny hovoří anglicky.

Advokát Tomáš Ajgl

Tomáš Ajgl

Advokát od roku 2016. Věnuje se zejména občanskému a obchodnímu právu, včetně zastupování klientů v soudních řízeních. Dlouhodobě poskytuje právní služby v oblastech nemovitostních obchodů, práva bytového spoluvlastnictví a spotřebitelských sporů.

Specializuje se na zpracování rozsáhlých smluvních dokumentací se složitou vnitřní strukturou, a dále pak na agendu náhradových sporů. Právní služby poskytuje též v anglickém jazyce.

SPECIALIZACE

Právo ve stavebnictví

Nedodržení projektu? Statické poruchy? Zdi, přes které je slyšet každé slovo? Ošizené základy? Zatékání střešní konstrukcí? Netěsnící okna?  Řemeslník nedokončil práci nebo odmítá uznat reklamaci? Objednatel nezaplatil za řádně provedené dílo? Známe Vaše práva. Jejich účinné prosazení často vyžaduje porozumění stavebně-technické problematice, orientaci ve znaleckých posudcích, terminologii vlastní danému oboru, fyzikálních jevech a spoustu zkušeností. A právě to nás baví.

Developerské projekty

Právní služby v oblasti bytového a pozemkového developmentu umíme od A do Z. Jsme schopni právně obstarat vše, od koupě stavebního pozemku, rozboru podmínek výstavby podle územního plánu, zastupování v komplikovaných řízeních před stavebním úřadem, přes přípravu smluvní dokumentace se zhotoviteli, projektanty, stavebním dozorem, dělení a scelování pozemků, prohlášení vlastníka, založení společenství vlastníků, řešení vlastnicky odděleného provozování technických zařízení v domě, až po sepis rezervačních, kupních a jiných smluv, advokátní úschovu kupní ceny a vklady vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí.

Společenství vlastníků

Vymáhání pohledávek na členských platbách? Nové stanovy? Rozhodnutí shromáždění per rollam? Zápis změn v obsazení výboru u rejstříkového soudu? Vlastník zasahující do společných částí domu? Kontrola smluv s dodavateli stavebních prací při rekonstrukcích? Pochybnosti o správnosti vyúčtování? Zastupování ve sporech mezi společenstvím a členem? To vše a mnohem více Vám v rámci specializované agendy společenství vlastníků můžeme nabídnout.

ODMĚNA ZA NAŠE SLUŽBY

Způsob určení odměny za právní služby je stanoven ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátním tarifem.

Smluvní odměna může být ujednána, při zohlednění specifik konkrétního klientského případu (odborné a časové náročnosti, použití cizího jazyka apod.), zejména následujícími způsoby:

Výše mimosmluvní odměny (tj. není-li s klientem sjednán žádný ze shora uvedených způsobů určení odměny) je určena dle advokátního tarifu.

K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.

Nad rámec odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby a náhrada za pomeškaný čas v dohodnuté sazbě, příp. není-li dohodnuta, v sazbě dle advokátního tarifu.

Odměna časová

určená typicky hodinovou sazbou, která se v naší advokátní kanceláři zpravidla pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč do 3 000 Kč za hodinu právních služeb.

Projektová odměna

určená pevnou částkou za poskytnutí komplexní právní služby (projektu), např. za převod nemovité věci s advokátní úschovou, za právní zajištění developerského projektu, přeměny právnické osoby apod., bez ohledu na množství hodin či provedených úkonů právní služby.

Úkonová odměna

určená pevnou částkou za každý úkon právní služby, který advokát pro klienta vykoná (např. sepis smlouvy, sepis žaloby, vypracování právního rozboru apod.)

Přísudek

odměna z úspěchu v řízení tj. rozdíl mezi klientovi pravomocně přiznanou a protistranou skutečně zaplacenou náhradou nákladů soudního, rozhodčího nebo správního řízení a časovou odměnou za zastupování v tomto řízení, kterou klient za dobu vedení řízení advokátní kanceláři zaplatil.

Podílová odměna

určená procentem z určité částky, která představuje hodnotu předmětu právní služby (např. výše pohledávky, hodnota nemovité věci), přičemž je zpravidla vázána na úspěšné vyřízení věci či jiný předem dohodnutý výsledek.

Paušální odměna

určená v případě dlouhodobé a pravidelné spolupráce pevnou částkou za měsíc bez ohledu na množství hodin či provedených úkonů právní služby. 
PARTNEŘI

SPOLUPRACUJEME

Partner zajištující individuální služby v oblasti informačních technologií

Mnohaleté zkušenosti v daňovém poradenství

Lokální poskytovatel kvalitního internetového připojení

JUDr. Josef Burda

notář v Plzni

KONTAKT

MENČÍK AJGL ADVOKÁTI s.r.o.
IČ: 14051931
DIČ: CZ14051931

Adresa: K Starým valům 442/10, 326 00 Plzeň, CZ

Tel.: +420 378 609 955

E-Mail: kancelar@mencik-ajgl.cz

Po - Čt: 8:30 - 16:30
Pá: 8:30 - 15:30

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.